By A Web Design

Panel użytkownika

Zaloguj Zarejestruj

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Stwórz nowe konto

Pola zonaczone gwiazdką są wymagane
Nazwa
Nazwa użytkownika
Hasło *
Potwierdź hasło *
Email *
Potwierdź email *

 

KOLEJE REGIONALNE NA ZACHODZIE POLSKI: PERYFERYJNE WOJEWÓDZTWO CZY BRAMA DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU KOLEJOWEGO?

Wnioski i rekomendacje sformułowane na konferencji, która odbyła się w Zielonej Górze 21 września 2012 r.

Konferencję pt. „Koleje regionalne na zachodzie Polski: peryferyjne województwo czy brama do europejskiego obszaru kolejowego?” zorganizowały lubuskie Stronnictwo Demokratyczne oraz centrala Forum Związków Zawodowych. Wzięli w niej udział eksperci zajmujący się ekonomiką, organizacją i zarządzaniem transportu kolejowego, a także wojewódzcy pełnomocnicy ds. spółek pracowniczych powołani w ramach programu „Spółki pracownicze – przepis na sukces” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Reprezentowane były podmioty realizujące przewozy kolejowe na terenie Polski, w tym na obszarze województwa lubuskiego (dyrektor Lubuskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, dyrektor Biura Zarządu spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o.) oraz Niemiec - Berlina, Brandenburgii i Saksonii (VBB, DB). Udział wzięli także: poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki oraz prof. Paweł RuszkowskiZG4 z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-szyńskiego w Warszawie. Konferencję otworzył wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Zygmunt Mierzejewski oraz przewodniczący Lubuskiej Rady Regionalnej Stronnictwa Demokratycznego Robert Smoleń.

Celem konferencji było szczegółowe przeanalizowanie możliwych rozwiązań w kwestii organizacji kolejowych przewozów regionalnych na obszarze województwa lubuskiego oraz wskazanie opcji najkorzystniejszej dla mieszkańców województwa. W wyniku dyskusji można sformułować następujące wnioski i rekomendacje:

 

1.    Wygodny, punktualny i cenowo dostępny transport kolejowy w skali regionu jest usługą publiczną, której dostarczenie obywatelom jest odpowiedzialnością państwa - szczególnie samorządu województwa. To forma komunikacji ekonomiczna i przyjazna środowisku. Niestety, na obszarze województwa lubuskiego w ciągu ostatnich 20 lat doszło do dramatycznej dekapitalizacji zasobów (infrastruktury) i możliwości w tym zakresie. Eksperci na szczegółowych liczbach wykazali, że sieć powiązań kolejowych pomiędzy lubuskimi miastami oraz między regionem a regionami sąsiednimi została zredukowana do stanu z lat pięćdziesiątych XX wieku. Kolej została wyparta przez indywidualny transport samochodowy oraz połączenia autobusowe. Trakcja oraz budynki stacji i przystanków zostały rozebrane lub uległy zniszczeniu w tak dużym stopniu, że ich odbudowa wymagałaby olbrzymich nakładów. Używany przez przewoźnika tabor jest w znacznej mierze przestarzały bądź nie w pełni spełnia oczekiwań. Z tych powodów nie ma pewności, czy odtworzenie zdolności zorganizowania regionalnych i lokalnych przewozów kolejowych jest w ogóle realne. Zdaniem uczestników konferencji, marszałek województwa powinien mimo to opracować długofalowy plan działań prowadzący do tego celu i podjąć próbę jego konsekwentnego wdrażania. Korzyści z przeniesienia ciężaru z innych form komunikacji na transport kolejowy są bowiem znaczące.


2.    Podmiotem świadczącym usługi przewozów kolejowych w województwie jest spółka Przewozy Regionalne z o.o., będąca własnością 16 marszałków woje-wództw. W trakcie konferencji odniesiono się do dyskusji o dalszym modelu funkcjonowania tej spółki; jak wiadomo, niektórzy marszałkowie opowiadają za jej podziałem na mniejsze podmioty (regionalne bądź makroregionalne), a nawet tworzą własne firmy wykonujące połączenia kolejowe na obszarze poszczególnych województw (koleje mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie). Województwo lubuskie znajduje się w tym kontekście w specyficznej sytuacji: jest słabo zaludnione, sieć osadnicza jest rozbudowana, ale polega na względnie dużej liczbie niewielkich miast, brak jest wielkich aglomeracji przyciągających mieszkańców mniejszych miejscowości lub suburbiów do pracy lub nauki. W przypadku ew. podziału Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. na mniejsze podmioty województwo lubuskie zostałoby poszkodowane – spółka lubuska mogłaby okazać się zbyt słaba ekonomicznie, aby utrzymać się na rynku, zaś w spółce makroregionalnej przewozy na terenie Lubuskiego mogłyby być traktowane jako peryferyjne. Z tych względów na konfe-rencji sformułowano pogląd, iż dla mieszkańców województwa lubuskiego najkorzystniejsze będzie pozostawienie PR Sp. z o.o. w dotychczasowym kształcie. Przedstawiciele tej Spółki poinformowali, że jej Zarząd także przychyla się do tej koncepcji.


3.    W trakcie konferencji rozważono – pod kątem racjonalności ekonomicznej oraz interesów regionu i jego mieszkańców - różne warianty (instytucjonalne, strukturalne) organizacji przewozów kolejowych na obszarze województwa lubuskiego. Jako możliwą ich formę wskazano w szczególności stworzenie regionalnego konkurencyjnego rynku finansowanego przez samorząd województwa za pośrednictwem ogłaszanych przetargów. O zlecenia w tej formie mogłyby m.in. ubiegać się: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz 2 lub 3 spółki subregionalne utworzone przez samorządy gminne; pożądany byłby udział w takich spółkach także kapitału niemieckiego (regionalni przewoźnicy z terenu Berlina, Brandenburgii lub Saksonii). Dzięki temu takie mikrospółki kolejowe byłyby lepiej dokapitalizowane, a także mogłyby liczyć na dostęp do organizacji przejazdów z miejscowości woj. lubuskiego do Berlina, lotniska Berlin-Brandenburg im. Willy'ego Brandta oraz miast Brandenburgii i Saksonii. Dotychczasowe doświadczenia, przywoływane podczas konferencji, pozwalają przypuszczać, iż takie przedsiębiorstwa miałyby szansę okazać się rentownymi; przewozy na krótkich trasach w bliskiej odległości większych miast zazwyczaj są najbardziej opłacalne (rentowność przedsięwzięcia wymagać będzie naturalnie bardziej pogłębionych analiz). Na obszarze województwa lubuskiego tego typu firmy mogłyby zostać powołane w Zielonej Górze oraz w Gorzowie i ewentualnie na południu regionu (Żagań, Żary, Nowa Sól; ta spółka mogłaby także wyko-nywać połączenia w kierunku Wrocławia). Ewentualne powstanie takich spółek ułatwiłaby polityka samorządu województwa na rzecz tej formy zorganizowania regionalnych i lokalnych przewozów kolejowych. Marszałek dysponuje narzędziami mogącymi skutecznie zachęcić samorządy miast i gmin do utworzenia wyżej opisanych małych spółek kolejowych; może także prowadzić dialog z władzami sąsiednich landów pomagający w znalezieniu udziałowców takich spółek wśród niemieckich regionalnych przewoźników.


4.    W odrębnym panelu przedstawiono prawne uwarunkowania jednolitego obszaru kolejowego Unii Europejskiej – omówiono stan obecny, dyskusje na ten temat toczące się w Parlamencie Europejskim i prawdopodobną ewolucję uregulowań UE w tej sferze w przyszłości. W interesie mieszkańców przygranicznego województwa lubuskiego wydaje się leżeć liberalizacja tego rynku. Przyniosłaby ona podwyższenie standardu przewozów, także regionalnych i lokalnych, oraz spadek cen. Do tego scenariusza warto się przygotowywać z wyprzedzeniem, budując regionalny zliberalizowany rynek przewozów kolejowych i sprzyjając powstaniu spółek kolejowych.


5.    Odrębne rozważania poświęcono możliwości utworzenia spóZG2łek pracowniczej i objęciu przez nie części udziałów w firmach realizujących regionalne i lokalne przewozy kolejowe. Spółka pracownicza, obejmująca część udziałów przewoźnika regionalnego, może być ciekawym wariantem sposobu zorganizowania podmiotu świadczącego usługi komunikacji kolejowej. Omówiono szczegółowe, praktyczne rozwiązania dotyczące akcjonariatu pracowniczego (prawo, finanse, zarządzanie).


6.    Na konferencji przedstawiono inicjatywy lokalne, w ramach których spo-łeczności lokalne lub struktury subregionalne (współpracujące miasta i gminy) próbują zorganizować przewozy kolejowe zgodnie z oczekiwaniami ich mieszkańców. Wysiłki te powinny być uwzględnione w planowaniu działań zmierzających do przywrócenia znaczącej roli transportu kolejowego (zagęszczenie sieci, zwiększenie intensywności). Warto także docenić inicjatywy na rzecz kultywowania pamięci o tradycjach kolejowych na obszarze Lubuskiego – jako świadectwa kultury technicznej na tym terenie.
 


Lista uczestników paneli zorganizowanych w ramach konferencji „Koleje re-gionalne na zachodzie Polski: peryferyjne województwo czy brama do euro-pejskiego obszaru kolejowego?” (Zielona Góra, 21 września 2012 r.)

Panel pt. „Twarda rzeczywistość. Koleje w województwie lubuskim: stan infrastruktury, finansowanie. Fotografia stanu aktualnego, potrzebne inwestycje”:

- Andrzej Kizimowicz, Stronnictwo Demokratyczne
- dr Adam Fularz, Instytut Ekonomiczny
- Tomasz Kwarciński, Koalicja Kolejowe Południe


Panel pt. „W poszukiwaniu optymalnej organizacji przewozów regionalnych w regionie lubuskim – analiza wariantów”:

- prof. Paweł Ruszkowski
- Czesława Bieruta, dyrektor Lubuskiego Zakładu Przewozów Regionalnych
- Monika Giler, dyrektor Biura Zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o.
- Zygmunt Mierzejewski, wiceprzewodniczący FZZ


Panel pt. „Śmiałe wizje. Kontekst europejski, rozwiązania transgraniczne”:

- prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego
- Thomas Dill, VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH


Panel pt. „Perspektywy rozwoju spółek pracowniczych”:

- Zygmunt Mierzejewski, wiceprzewodniczący FZZ
- prof. Paweł Ruszkowski
- wojewódzcy pełnomocnicy ds. spółek pracowniczych

 

 

 

Jak poinformowało Polskie Radio Szczecin założona przez pracowników Polskiej Żeglugi Bałtyckiej spółka pracownicza nie wzięła udziału w kolejnej próbie sprzedaży przedsiębiorstwa.

PZBPracowników nie było stać na wadium ustalone przez Ministerstwo Skarbu Państwa na kwotę 5 mln zł.

Kazimierz Sikora z "Solidarności" PŻB powiedział radiu, że ustalona cena jest "zaporowa", a została ustalona na tym poziomie, aby wykluczyć małe firmy.


Skarb Panstwa po raz kolejny próbował sprzedać PŻB, armatora z Kołobrzegu. Teraz chciano za niego niecałe 47 mln zł, a oferty można było składać do 26 listopada.

Jeszcze w maju wydawało się, że PŻB kupi Polen Line. Firma miała wyłączność w negocjacjach i mówiło się, że kupi Żeglugę za ok 60 mln zł. Pieniądze nie wpłynęły jednak na konto i sprzedaż nie doszła do skutku.

Takża teraz, jak poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa próba sprzedaży przedsiębiorstwa "Polska Żegluga Bałtycka S.A." nie udała się. Przetarg unieważniono.

"W dniu 26 listopada 2012 r. upłynął termin składania ofert w przetargu publicznym, którego przedmiotem było nabycie 9 516 230 akcji stanowiących 91,64% kapitału zakładowego spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu. W związku z tym, że nie została złożona żadna oferta przetarg został unieważniony" - poinformowało MSP w komunikacie.

 

 

Pisząc o spółkach pracowniczych dość często podkreślamy, że pomysły powołania takiej spółki pojawiają się w ostatniej chwili. Gdy firma jest bliska upadku i nie ma już chętnych, by jej pomóc.

Wygląda na to, że mamy kolejną tego typu sytuację.

Oto "Głos Wielkopolski" donosi, że POSUM, czyli Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych przysniósł w zeszłym roku prawie 400 tys. zł straty. POSUM jest też winne pieniądze miastu. Los lecznicy ma się wykrystalizować w przyszłym roku. Placówka ma też dług wobec miasta. Losy lecznicy mają się rozstrzygnąć do końca roku.

Jednym z pomysłów, który ma pomóc zrestrukturyzować ośrodek jest przekształcenie go w spółkę pracowniczą.

"Na posiedzeniu Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia 13 listopada o sytuacji POSUM-u  poinformował radnych zastępca prezydenta Jerzy Stępień, - chcemy doprowadzić do przekształcenia POSUM-u w spółkę,  głównie z powodu na szczególny usługowy charakter tej jednostki - powiedział. - W pierwszej kolejności będziemy proponowali utworzenie spółki pracowniczej, o ile będzie to możliwe, to pierwszy wariant który wchodzi w grę - zaznaczył Jerzy Stępień.

Dzisiaj POSUM to 18 poradni specjalistycznych, poradnia rehabilitacyjna, poradnia zdrowia psychicznego, 2 oddziały pobytu dziennego. W jednostce pracuje  114 osób, a z jej usług skorzystało w ubiegłym roku 160 tys. pacjentów. Wielkości kontraktu na ten rok to 1,8 mln zł, z czego wykonano z 60%. Przychody w 2011 r. wyniosły 8,5 mln zł, a  koszt działalności operacyjnej 9,4 mln zł, co dało  wynik netto + amortyzacja 744 tys. zł. Stało się tak dzięki temu, że odzyskano odszkodowanie które wcześniej musiano zapłacić" - czytamy w Biuletynie Miejskim Poznania.

 

więcej można przeczytać tutaj:

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/697999,posum-tonie-w-dlugach-w-przyszlym-roku-przeksztalcenie-w,id,t.html?cookie=1

oraz tutaj:

http://www.poznan.pl/mim/bm/news/komisje-rady-miasta,c,16/czy-posum-bedzie-spolka-pracownicza,56455.html

 

 

  

O tym jak polityka działa na gospodarkę i na biznes. Upadek stoczni, miliardy złotych, a w tle spółka pracownicza będąca własnością kilku tysięcy stoczniowców.

Rozmowę można przeczytać tutaj: wpolityce.pl

 

Więcej o samej spółce pracowniczej Porta Holding można przeczytać tutaj: www.portaholding.pl 

 

 

 

 

W drugiej połowie października portal regiopraca.pl poinformował, że 19 osób z lipnowskiego oddziału Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego straci pracę. Wśród nich mechanicy samochodowi, magazynierzy, sprzątacze.

Firma przechodzi restrukturyzację. Aby poprawić swoją sytuację firma zdecydowała się sprzedać zajezdnię. – Zdecydowaliśmy się na ten krok, bo firma jest sukcesorem czterech przedsiębiorstw, które w ostatnich latach były w trudnej sytuacji finansowej – mówi cytowany przez portal Marek Błaszkiewicz, prezes zarządu spółki z siedzibą we Włocławku.
Co mogą ze sobą zrobić zwolnieni? „Zwalniani, którzy rozpoczną działalność, mogą zakładać spółki pracownicze lub spółdzielnie. – Chcielibyśmy wydzierżawić im nasz majątek – mówi prezes Błaszkiewicz. KPTS byłby dla nich stałym kontrahentem, byli pracownicy mogliby pozyskiwać także dodatkowych klientów na rynku” – czytamy w portalu.

Więcej informacji tu: http://www.regiopraca.pl/

 

 

Zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w konferencji – targach „Europa Innowacji” (25 października 2012 r., Warszawa)

Informacja organizatora:
Już po raz trzeci Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich organizuje konferencję podsumowującą kolejny rok realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Konferencja pn. Europa innowacji odbędzie się 25 października br. w Warszawie w hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24.

Przyjęta w ubiegłym roku formuła konferencji połączonej z targami spotkała się z dużym zainteresowaniem, dlatego w 2012 roku KIW – CPE postanowiła zorganizować to wydarzenie w tej samej konwencji, umożliwiając wybranym realizatorom projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej zaprezentowanie swoich pomysłów i dokonań na indywidualnych stoiskach wystawienniczych. Jesteśmy przekonani, że − podobnie jak rok temu − konferencja będzie stanowiła praktyczne forum wymiany doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz osobami zaangażowanymi w realizację programu, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z walidacją produktów finalnych projektów innowacyjnych oraz ich skutecznym włączaniem do głównego nurtu polityki i praktyki.

Podczas konferencji przewidziano także wystąpienia gości ze Szwecji, którzy przedstawią założenia Strategii Morza Bałtyckiego i realizowanego w jej ramach, we współpracy z KIW, projektu Inclusive Europe w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja zakończona zostanie uroczystym wręczeniem certyfikatów dla ambasadorów i koordynatorów współpracy ponadnarodowej, czyli przedstawicieli Instytucji Pośredniczących I i II stopnia, którzy zakończyli cykl szkoleń w zakresie praktycznych aspektów współpracy ponadnarodowej, realizowany przez KIW − CPE w ramach projektu Inclusive Europe.

 

 

Zarząd spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. poinformował ostatnio, że w ciągu najbliższych 6 lat chce wykupić ok. 90 proc. akcji pracowniczych. Jedną akcję wyceniono na 80 zł.


Jak podała Polska Agencja Prasowa „Prezes zaznaczył, że cena wykupu ustalona na poziomie 80 zł jest zbieżna z oczekiwaniami przeważającej części akcjonariuszy, którzy w ostatnim czasie zgłosili spółce pisemną deklarację chęci sprzedaży akcji.


Pracownicy chcą aby firma wykupiła posiadane przez nich akcje. „Akcjonariusze ZMPSiŚ już wcześniej domagali się wykupu przez firmę akcji pracowniczych. Rok temu kilkuset pikietowało w porcie w Szczecinie w tej sprawie. Zarząd tłumaczył wówczas manifestującym, w większości byłym pracownikom portu, ludziom w wieku emerytalnym, że firma nie ma pieniędzy na wykup akcji.


W 2001 r. firma przekształciła się w spółkę akcyjną i zgodnie z przepisami jej pracownicy otrzymali akcje. Porty w Gdańsku i Gdyni wykupiły już wcześniej akcje pracownicze. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami – w Szczecinie i Świnoujściu. Skarb Państwa ma w spółce 86,05 proc. akcji; gminy Szczecin i Świnoujście po 0,155 proc., a pracownicy 13,64 proc.” – czytamy w depeszy PAP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,12653933,Port_Szczecin_Swinoujscie_zamierza_wykupic_akcje_pracownicze.html

 

 

Od 19 do 21 października w Łodzi odbędzie się VIII Festiwal Obywatela – Odzyskajmy Demokrację!

Festiwal Obywatela, organizowany przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” (SOO), odbędzie się w dniach 19–21 października 2012 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, a jego hasłem przewodnim będzie „Odzyskajmy demokrację!”. W ramach imprezy odbędą się debaty, prelekcje zaproszonych gości oraz pokazy filmów, a ponadto imprezy integracyjne dla sympatyków czasopisma „Nowy Obywatel”, wydawanego przez SOO. Wśród tematów, jakim poświęcone będą wydarzenia festiwalowe, znajdą się m.in. demokracja gospodarcza (spółki pracownicze, spółdzielczość), samoobrona i samoorganizacja obywatelska (związki zawodowe, ruchy na rzecz sprawiedliwej polityki samorządów) oraz pożądane reformy systemowe w duchu demokracji bezpośredniej oraz partycypacyjnej. Co więcej, odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „My Obywatele”, poświęconego oddolnym inicjatywom społecznym.

Szczególnie interesujące wydaje się spotkanie nt. spółek pracowniczych: „Demokracja przemysłowa w praktyce– Rafał Nowak, Spółka Pracownicza „Chemia-Puławy”, Dariusz Szpakowski, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie”

Więcej informacji: http://nowyobywatel.pl/festiwal/

 

 

Zakładanie spółki pracowniczej i droga do współzarządzania własnym przedsiębiorstwem nigdy nie były proste. Widać to z historii wielu spółek, które opisujemy na naszym portalu.

 

Często jest tak, że ideą pracowników wcale nie była spółka pracownicza. Przy okazji restrukturyzacji firmy czy przedsiębiorstwa oczekiwali po prostu partnerskiej postawy właściciela, odpowiednich warunków i godnej płacy. Dopiero brak poszanowania dla nich doprowadzał ich do działań jak na polskie warunki radykalnych – próby utworzenia spółki pracowniczej.

Nie zawsze dzieje się to jednak pokojowo. Czasem dochodzi do walki i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Za chwilę przypomnimy sytuację z Kielc sprzed pięciu lat, gdy pracodawca wysłał na strajkujących pracowników uzbrojone oddziały, żeby dokonały pacyfikacji.

„Pięć lat temu na ulice Kielc nie wyjechały autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Strajk trwał 18 dni i zakończył się porozumieniem, ale wcześniej ochroniarze spacyfikowali zajezdnię” – przypomina „Gazeta Wyborcza”. Autor przypomina w tekście, że ”w sierpniu 2007 r. pracownicy MPK żądali podwyżek, bali się też prywatyzacji bez porządnego pakietu socjalnego. Z kolei miastu zależało, by firmę przejął koncern Veolia, bo nie miało pieniędzy m.in. na nowe autobusy. Podczas strajku przez 18 dni autobusy nie wyjeżdżały na ulice Kielc. Dramatyczna była noc z 28 na 29 sierpnia. Wynajęta przez miasto firma ochroniarska siłą zajęła bazę na Pakoszu, a potem związkowcy ją odbili. Doszło do regularnej bitwy”

Więcej można przeczytać tutaj:

http://m.kielce.gazeta.pl/kielce/1,106510,12306850,Piec_lat_po_strajku_w_MPK__Zobacz_co_sie_wtedy_dzialo.html

Można także zobaczyć zdjęcia z tych dramatycznych wydarzeń.

 W internecie są także dostępne filmy z tych wydarzeń:Pacyfikcaja MPK Kielce – Zajezdnia pakosz

 

 

 

21 września w Centrum Biznesu w Zielonej Górze odbędzie się konferencja

 

 „Koleje regionalne na zachodzie Polski:

peryferyjne województwo czy brama do europejskiego obszaru kolejowego?”

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Spółki Pracownicze – Przepis na sukces”. Podczas konferencji jej uczestnicy będą rozmawiać m.in. nt. możliwości działania spółki Przewozy Regionalne w województwie lubuskim na zasadzie spółki pracowniczej. Odbędzie się także dyskusja o perspektywach rozwoju spółek pracowniczych.

Szczegółowy program konferencji poniżej: 

11.00 – 11.15  Rozpoczęcie konferencji

Wystąpienia inaugurujące:

- Robert Smoleń, przewodniczący Lubuskiej Rady Regionalnej SD, b. poseł na Sejm

- Zygmunt Mierzejewski, Wiceprzewodniczący FZZ

11.15 – 12.45  Panel I: „Twarda rzeczywistość. Koleje w województwie lubuskim: stan infrastruktury, finansowanie. Fotografia stanu aktualnego, potrzebne inwestycje.”

W trakcie prezentacji i dyskusji zostaną przedstawione dane dotyczące stanu linii kolejowych i innych elementów infrastruktury na obszarze województwa lubuskiego, posiadanego taboru, liczby wykonywanych przewozów oraz bilans finansowy tych przewozów (w tym przeznaczane na ten cel środki publiczne w dyspozycji samorządów). Paneliści podziela się analizami ekonomicznymi dotyczącymi możliwego zwiększenia liczby przewozów oraz symulacjami odnoszącymi się do niezbędnych dla tego celu inwestycji. Przedstawione zostaną inicjatywy lokalne, w ramach których struktury subregionalne (współpracujące miasta i gminy) próbują zorganizować przewozy kolejowe zgodnie z oczekiwaniami ich mieszkańców.

12.15 – 13.45  Panel II: „W poszukiwaniu optymalnej organizacji przewozów regionalnych w regionie lubuskim – analiza wariantów.”

Uczestniczą:    – prof. Paweł Ruszkowski

- przedstawiciel spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

- przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

Zostaną rozważone – pod kątem racjonalności ekonomicznej oraz interesów regionu i jego mieszkańców – różne warianty (instytucjonalne, strukturalne) organizacji przewozów regionalnych na obszarze województwa lubuskiego: utrzymanie status quo (PR Sp. z o.o., dotacje z budżetu Województwa); podział PR Sp. z o.o. na spółki makroregionalne (kolej regionalna pasa zachodniego – województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie); utworzenie regionalnej spółki lubuskiej; liberalizacja regionalnego rynku przewozów kolejowych. Odrębne rozważania będą poświęcone utworzeniu spółki pracowniczej i objęciu przez nią części udziałów w firmie realizującej przewozy.

 

13.45 – 14.30 – przerwa na obiad

14.30 – 16.00   Panel III: „Śmiałe wizje. Kontekst europejski, rozwiązania transgraniczne.”

Uczestniczą:    – Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego

- Detlef Bröcker, Dyrektor Zarządzający IGB Industriebahn-Gesellschaft Berlin mbH, prezes Zarządu Niederbarnimer Eisenbahn AG (spółka IGB oraz powiatów i gmin Brandenburgii), prezes Zarządu NEB Betriebsgesellschaft mbH (spółka zależna Niederbarnimer Eisenbahn AG)

Panel będzie poświęcony przedstawieniu prawnych uwarunkowań jednolitego obszaru kolejowego UE –stanu obecnego i prawdopodobnej ewolucji w przyszłości. Przedyskutowana zostanie możliwość utworzenia regionalnej spółki kolejowej z udziałem kapitałowym kolei regionalnej działającej na obszarze Berlina i Brandenburgii.

14.30 – 16.00   Panel IV: „Perspektywy rozwoju spółek  pracowniczych.”

Uczestniczą:

- Zygmunt Mierzejewski, Wiceprzewodniczący FZZ

- prof. Paweł Ruszkowski

- Wojewódzcy Pełnomocnicy ds. Spółek Pracowniczych

Zostaną omówione szczegółowe, praktyczne rozwiązania dotyczące akcjonariatu pracowniczego (prawo, finanse, zarządzanie). Spółka pracownicza, obejmująca część udziałów przewoźnika regionalnego, może być ciekawym wariantem sposobu zorganizowania podmiotu świadczącego usługi komunikacji kolejowej.

16.00 – 16.30  Podsumowanie i zakończenie konferencji.  

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com