By A Web Design

 

spolki2OSTATECZNĄ WERSJĘ PORADNIKA MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC TUTAJ [UWAGA! PLIK ZAJMUJE PONAD 70 MB].

Osoby, które chciałby odebrać wersję drukowaną Poradnika lub nagraną na płytę CD proszone są o kontakt z biurem projektu w zakładce KONTAKT.

 

Poradnik pomyślany jest jako narzędzie praktycznego użytku. Można go traktować jako rodzaj instrukcji prowadzącej krok po kroku do zamierzonego celu, jakim jest powołanie spółki pracowniczej. Tak jak w przypadku innych produktów o podobnym przeznaczeniu, również ten poradnik został sporządzony przez ekspertów – praktyków i konsultantów, znawców tematu.

Warto podkreślić, że Poradnik powstał w wyniku zastosowania złożonej procedury testowania. Wersja robocza została zaprezentowana liderom związkowym, zarządom istniejących spółek pracowniczych oraz ekspertom, od których uzyskaliśmy szczegółowe informacje zwrotne. Opinie te były dla nas ważnym źródłem inspiracji do wprowadzenia kolejnych zmian doskonalących tę publikację. Tym wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie jej testowania, składamy serdeczne podziękowanie.

Jednak głównym kryterium weryfikującym przydatność Poradnika było jego zastosowaniew pracach grup inicjatywnych kilku spółek pracowniczych, które sprawdzały w praktyce zawarte w nim przepisy na sukces. Publikacja składa się z sześciu części dotyczących określonych aspektów funkcjonowania spółek pracowniczych oraz z dwóch załączników zawierających różnego typu informacje przydatne w sytuacji tworzenia spółki pracowniczej. We wprowadzeniu czytelnik znajdzie ogólny przegląd problematyki własności pracowniczej oraz projekt ustawy o spółkach pracowniczych. Ma okazję zapoznać się również z wynikami badań socjologicznych na temat stosunków własności w gospodarce.

W kolejnych częściach Poradnika znajdują się autorskie opracowania wybitnych znawców problematyki spółek pracowniczych. Prawne koncepcje spółki pracowniczej oraz procedury tworzenia różnych typów spółek pracowniczych omawia Hubert Izdebski. Natomiast Mariusz Haładyj szczegółowo przedstawia panoramę rozwiązań stosowanych w odniesieniu do takich spółek w innych krajach. Prezentuje też wnioski wynikające z prób wspierania własności pracowniczej przez Ministerstwo Gospodarki. Mieczysław Groszek odnosi się do wybranych aspektów zarządzania akcjami pracowniczymi, m.in. do koncepcji Pracowniczego Pakietu Akcji/Udziałów, który jest instytucją kredytującą transakcje zakupu akcji spółki przez pracowników pod zastaw tych akcji. Paweł Gieorgica pokazuje funkcjonowanie spółki pracowniczej z perspektywy procesów zarządczych. Prezentuje modele struktury organizacyjnej, szczegółowo charakteryzuje mechanizmy współzarządzania oraz procesy komunikacyjne. Część merytoryczną zamyka obszerny tekst Pawła Ruszkowskiego, prezentujący dobre praktyki zaobserwowane w wybranych spółkach pracowniczych: Chemia-Puławy, Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” i Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Kielcach. Przypadek tej ostatniej spółki został wzbogacony o doświadczenia Elżbiety Śreniawskiej, która od kilku lat kieruje pracami zarządu.

W załącznikach znajdują się teksty wybranych aktów prawnych przydatnych przy tworzeniu spółek pracowniczych oraz wzory dokumentów, takich jak umowa/statut spółki czy szczegółowa instrukcja przygotowania biznesplanu.

 

 

Informacje z początkowych etapów pracy nad poradnikiem [rok 2012]:

Forum Związków Zawodowych wraz Polskim Stowarzyszeniem Prointegracyjnym „Europa” realizują projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej (w ramach POKL 2.4/2010/1), którego celem jest popularyzacja zasad i dobrych praktyk związanych z prywatyzacją pracowniczą. Można się spodziewać, że upowszechnianie wiedzy i wskazywanie na istniejące możliwości oraz przykłady udanych rozwiązań na tym obszarze prowadzić będzie do wystąpienia szerszego efektu społecznego: aktywizacji załóg pracowniczych, pracodawców oraz samorządów lokalnych i zawodowych w procesach zawiązywania nowych spółek pracowniczych, w końcowym rezultacie: do upowszechnienia tej formy prywatyzacji, wzrostu poziomu partycypacji pracowników w zarządzaniu i poszerzaniu zakresu uspołecznienia gospodarki.

Głównym produktem projektu będzie praktyczny Poradnik, adresowany głównie do załóg prywatyzowanych firm, ich organizacji a także szerokiego zaplecza instytucjonalnego: grup inicjatywnych przygotowujących powstanie nowych spółek pracowniczych, liderów związkowych wybranych branż, przedstawicieli pracodawców, samorządów i in. Adresatem niewątpliwie są również osoby mające wpływ na funkcjonowanie istniejących już Spółek Pracowniczych. Produkt może się również okazać przydatnym zbiorem wiedzy i wskazówek dla organów przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa przeznaczonych do prywatyzacji, oraz dla potencjalnych inwestorów.

Poradnik pomyślany jest jako użyteczny podręcznik użytkownika, czyli systematyzowana, skondensowana i praktyczna wiedza niezbędna dla osób chcących zawiązać spółkę pracowniczą ale mających świadomość niedostatków swojej wiedzy; obawiających się trudności wynikających ze słabej znajomości przepisów prawa, zasad zarządzania, realiów rynku, szerszych uwarunkowań ekonomicznych, wymogów organizacyjnych czy braku umiejętności pokonywania barier społecznych. Podręcznik użytkownika jest więc rodzajem instrukcji prowadzącej, jak krok po kroku należy posuwać się aby osiągnąć zamierzony cel. Tak jak w przypadku innych produktów o podobnym przeznaczeniu również ten poradnik będzie sporządzony przez ekspertów- praktyków i konsultantów, znawców tematu. Będzie w nim można odnaleźć zarówno objaśnienie podstawowych terminów, wyjaśnienia szczególnie trudnych problemów, instrukcje dotyczące postępowania w sytuacjach pojawiania się trudności jak i przykłady dobrych praktyk opartych na relacjach krajowych i zagranicznych.

Pełną wersję poradnika w wersji do testowania można pobrać klikając tutaj. [UWAGA! plik zajmuje ponad 3 MB i jego otwarcie może zająć dłuższą chwilę!].

Obecnie w ramach projektu trwają prace związane z przygotowaniem i wydaniem ostatecznej wersji poradnika, która powstała m.in. przy wykorzystaniu ankiety testującej, będącej częścią poradnika w wersji przeznaczonej do testowania. Gdy tylko ostateczna wersja poradnika przejdzie wszystkie niezbędne procedury i będzie można ją udostępnić – poinformujemy o tym na naszej stronie oraz udostępnimy ostateczną wersję poradnika (będzie on także dostępny w formie drukowanej).

Joomla Templates by Joomla51.com