By A Web Design

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

„Spółki pracownicze – przepis na sukces”

 

REALIZOWANEGO PRZEZ

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 

PRZY WSPÓŁPRACY Z

Polskim Stowarzyszeniem Prointegracyjnym EUROPA

 

W RAMACH

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu II

„Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”

Działania 2.4

„Projekty innowacyjne”

 

Czas trwania projektu:

Od 1.05.2011r. – 30.04.2014r.

(łącznie 36 m-cy)

 

Obszar realizacji projektu:

Cała Polska

 

Miejsce biura projektu:

Bydgoszcz – Siedziba Forum Związków Zawodowych

 

PRZESŁANKI OPRACOWANIA PROJEKTU:

Konieczność stworzenia rozbudowanych programów informacyjno-edukacyjnych adresowanych do świadomości pracowników, akcentujących wartość dodaną akcjonariatu pracowniczego – ograniczenie skali antagonizmu między kapitałem a pracą, propagowanie nowego typu społecznej odpowiedzialności właścicielskiej, wprowadzanie rozwiązań partycypacyjnych w systemie zarządzania.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań i narzędzi w zakresie aktywowania członków załóg pracowniczych firm objętych planami prywatyzacyjnymi, pracodawców i JST do inicjowania SP w oparciu o kompleksową analizę stanu i potrzeb oraz ich przetestowanie, popularyzację i wdrożenie, w latach 2011-2014.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
zaangażowanie pracowników i pracodawców w procesy zmian
promocja roli SP w restrukturyzacji i popularyzacja spółek pracowniczych i spółek obywatelskich
podniesienie kompetencji i dostarczenie wiedzy grupie docelowej w zakresie PP
opracowanie produktu finalnego

GRUPA DOCELOWA:
Użytkownicy produktu:
a) Wymiar docelowy – zarządy, rady nadzorcze SP, grupy inicjatywne, liderzy organizacji branżowych (górnictwo, energetyka, chemia, PKP, Poczta Polska) – 10.000 osób
b) Wymiar upowszechniania – od grudnia 2012 r. do marca 2014 r. wysyłane będą 4 newslettery do organizacji FZZ informujące o Produkcie Finalnym , konferencja dla liderów zw – 50 osób
c) Wymiar testowania – test wstępnej wersji PF (władze FZZ – 86 osób), test w fazie wdrożeniowej ( zarządy, rady nadzorcze, spółki pracownicze, grupy inicjatywne, liderzy organizacji związkowych w/w 5 branż, przedstawiciele ZW FZZ
Odbiorcy produktu:
a) Wymiar docelowy – pracownicy w/w branż – zatrudnienie 500.000 osób
b) Wymiar testowania – badanie opinii członków FZZ o Produkcie Finalnym na zakończenie projektu 1000 osób


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

Joomla Templates by Joomla51.com